JsonDurationSchemaWriterCase class

Implements a JsonSchemaWriter case that matches FixedSchemas with DurationLogicalType.
AssemblyChr.Avro.Json
NamespaceChr.Avro.Representation
Signature
public class JsonDurationSchemaWriterCase : Chr.Avro.Representation.DurationSchemaWriterCase, Chr.Avro.Representation.IJsonSchemaWriterCase, Chr.Avro.Representation.ISchemaWriterCase<Chr.Avro.Representation.JsonSchemaWriterContext,Chr.Avro.Representation.JsonSchemaWriterCaseResult>
BaseDurationSchemaWriterCase
InterfacesIJsonSchemaWriterCase
ISchemaWriterCase<JsonSchemaWriterContext, JsonSchemaWriterCaseResult>

Constructors

JsonDurationSchemaWriterCase()
null

Methods

JsonSchemaWriterCaseResult Write(Schema, Utf8JsonWriter, bool, JsonSchemaWriterContext)
Writes a FixedSchema with DurationLogicalType.
Chr.Avro